ŠPERKY V AKCI KONTAKTY
(0)

Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.top-stribro.cz, provozovaném společností Radovan Karafiát, se sídlem Horní Kouty 2670, Rožnov p. R. 756 61, IČO 15422011, (dále jen "prodávající"). Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992/Sb.) Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č.89/2012 Sb.), vše ve znění novel.

Kontakty na prodávajícího:
telefon: 774 762 072
e-mail: obchod@top-stribro.cz

Vymezení pojmů

Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupujícím, který není spotřebitelem, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupní smlouva - je-li kupujícím spotřebitel, umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Informace o uzavřené smlouvě

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích, vedoucích k uzavření smlouvy, jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.

Cena zboží, jeho dodání, převzetí a způsob platby

Na internetových stránkách našeho obchodu www.top-stribro.cz jsou uváděny celkové konečné ceny pro spotřebitele (včetně DPH). K uváděné ceně se přičítají pouze náklady na dopravu a balné zboží uvedené v tomto bodě. Spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. Zboží dodáváme prostřednictvím služeb České pošty. Kupující může na základě domluvy také zvolit odběr v kamenné prodejně prodávajícího na adrese: Poláškova 2/737, Valašské Meziříčí. Zboží, které je skladem, expedujeme do 5 pracovních dní. K ceně zboží je v závislosti na způsobu doručování účtována částka 99,- Kč - poštovné a balné. Cenu zboží lze uhradit na dobírku, v případě osobního odběru v kamenném obchodě v hotovosti.

Kupující, který není spotřebitelem, je povinen při převzetí zkontrolovat zboží, není-li viditelně poškozeno. Pokud je zásilka poškozena, nepřevezme ji a neprodleně kontaktuje prodávajícího. Pokud zjistí jakýkoliv rozdíl mezi uzavřenou smlouvou (fakturou) a skutečně dodaným zbožím, je povinen bez zbytečného odkladu o tom informovat prodávajícího. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že pozdější reklamace nebude uznána. Kupujícímu, který je spotřebitelem, je tento postup taktéž doporučen pro usnadnění vyřízení reklamace, jeho nedodržením však nezaniká právo spotřebitele reklamovat vady v průběhu záruční lhůty.

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu a jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zásilky (§ 1829 odst.1 obč. zákoníku) . V této lhůtě musí spotřebitel doručit prodávajícímu úkon, se kterým současná platná právní úprava spojuje jeho projev vůle, směřující k odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nebo prokazatelně odesláno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu (rozhodující je razítko podání zásilky).
Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Pokud spotřebitel využije možnosti použít vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy, potvrdí prodávající spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zaslat mimo jiné i na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího obchod@top-stribro.cz. Vrácené zboží nesmí být poškozeno či nést známky opotřebení. V případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou (§ 1820, odst. 1 písm. g). Prodávající vrátí spotřebiteli částku odpovídající kupní ceně včetně nákladů, které spotřebitel zaplatil při dodání zboží, tedy včetně dopravného a balného, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal není-li na žádost spotřebitele uvedeno jinak. Je-li vrácené zboží poškozeno či opotřebeno, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím náhradu škody odpovídající snížení hodnoty zboží. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Kupující nemůže odstoupit podle § 1837 občanského zákoníku od kupní smlouvy:
a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, popř. zboží, jehož povaha vrácení neumožňuje.

Shoda s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle užívá.

Záruka

Je-li kupujícím spotřebitel, činí záruční lhůta (plynoucí ode dne převzetí zboží kupujícím) u spotřebního zboží 24 měsíců. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití (exspirace), skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet nová záruka. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, popř. na vady vzniklé užíváním zboží v rozporu s návodem či obecně známými pravidly pro užívání dané věci.

Spotřebitel má při uplatnění záruky:

- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, popř. není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, právo na výměnu zboží. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,

- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva spotřebiteli náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití,

- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

Puncovní značkyReklamace

Podrobné informace o reklamaci nalezne kupující v sekci Reklamační řád.

Ochrana osobních údajů

Podmínky zpracování a správy osobních údajů zákazníků jsou specifikovány na stránce Ochrana osobních údajů.

Další ujednání

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy obchod@top-stribro.cz. Informaci o vyřízení stížnosti spotřebitele zašle prodávající na elektronickou adresu spotřebitele.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti 1.1.2023


Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy ke stažení zde.
Sphere
Kamenná prodejna
Poláškova 2/737
757 01 Valašské Meziříčí

Otevírací doba:
Po - Pá 9.00 - 11.30   12.30 - 17.00 hod.